Home > 지게차114매물 > 상세내용보기
 
 
LD70
제조사 :   두산
규격 :   6.8 t
년식 :   1992년12월
가격 :   0 만원
등록일 :   2018 년 09 월 20일
연락처1 :   010-2111-3366
연락처2 :   010-2111-3366
[수정]
 
 
 
보조발(덧발) : 미기재 엔진보링 : 미기재
수리 : 미기재 도색 : 미기재
클러치 : 미기재 스패어타이어수 : 미기재
타이어마모 : 미기재 % 조회수 : 832 번
사용기간 :  시간 검사유효기간 : 2016년05월20일