Home > 지게차114매물 > 상세내용보기
 
 
D25S-5
제조사 :   두산
규격 :   2.5 t
년식 :   2007년11월
가격 :   1550 만원
등록일 :   2015 년 06 월 16일
연락처1 :   010-2111-3366
연락처2 :   053-592-3333
[수정]
 
 
 
보조발(덧발) : 보유미기재 엔진보링 : 미기재
수리 : 완료 도색 : 미기재
클러치 : 미기재 스패어타이어수 : 미기재
타이어마모 : 미기재 % 조회수 : 506 번
사용기간 :  시간 검사유효기간 : 2015년11월05일